REGULAMIN SKLEPU


Świadczenia usług drogą elektroniczną – Kwiaciarnia Internetowa Przesyłka Kwiatowa PL sp. z o.o.

Spis treści

INFORMACJE WSTEPNE
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
REKLAMACJE
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


site-header2

Informacje wstępne

 1. Przesyłka Kwiatowa PL sp. z o.o., zwana dalej „Przesyłką Kwiatową”, 54-144 Wrocław, ul.Pilczycka 138C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, IV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000642434, NIP 894 30 86 887, REGON 36566114, tel. kontaktowy (+48) 698 66 50 70 , e-mail: [email protected] , jest właścicielem kwiaciarni internetowej www.przesyłkakwiatowa.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Przedmiotem działalności Przesyłki Kwiatowej jest sprzedaż kwiatów (dalej jako „Produkty” lub „Rzeczy”) z doręczeniem.
 3. Terenem działalności Przesyłki Kwiatowej jest Wrocław, z tym że zamawiane Produkty mogą być doręczane poza jego obszarem zgodnie z wyborem Klienta jedynie po złożeniu zamówienia telefonicznego i ustaleniu kosztów dostawy. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Doręczenia kwiatów na terenie Wrocławia realizowane są przez Kwiaciarnie Artystyczną, która jest partnerem Przesyłki Kwiatowej.
 4. Dostawy Produktów na terenie Wrocławia realizowane są przez firmy kurierskie.
 5. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie Serwisu należą do Przesyłki Kwiatowej i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 6. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 7. Rejestracji i zamówień w Serwisie może dokonywać wyłącznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale wyposażona w zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”). Przez „Konsumenta” rozumie się – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu, z wyłączeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powodujących brak dostępności do Serwisu.


site-header2

Składanie zamówienia

 1. Przesyłka Kwiatowa przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:
 2. Klient precyzuje zamówienie wskazując termin doręczenia i Produkt, który zamierza nabyć, określając ilość danego Produktu, a następnie dodaje go do koszyka. Po wybraniu Produktu i określeniu jego ilości, Klient naciska przycisk „przejdź do kasy” następnie podaje dane kontaktowe odbiorcy i nadawcy, a następnie wskazuje sposób płatności i potwierdza chęć zawarcia umowy przyciskiem „kupuję i płacę”. Zamówienie będzie można potwierdzić (poprzez kliknięcie „kupuję i płacę”) do momentu umożliwiającego jego realizację zgodnie z Terminami i warunkami doręczeń.
 3. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość przygotowania oraz dostarczenia do odbiorcy kompozycji zawierającej alkohol. Produkty wchodzące w skład tych kompozycji są kupowane u renomowanych dystrybutorów w ramach realizacji zlecenia. Przesyłka Kwiatowa nie wyda kompozycji osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, a także osobom do lat 18.
 4. Po sprecyzowaniu przyszłego zamówienia Przesyłka Kwiatowa przesyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Przyjęcie zamówienia oznacza złożenie przez Przesyłkę Kwiatową oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zamówienia skutkuje – zgodnie z art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego – związaniem Przesyłki Kwiatowej złożoną ofertą. Na etapie precyzowania zamówienia Klient otrzymuje informacje o terminie związania Przesyłki Kwiatowej złożoną ofertą. Jeżeli w tym terminie oferta Przesyłki Kwiatowej nie zostanie zaakceptowana, Przesyłka Kwiatowa przestanie być związana tą ofertą.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a Przesyłką Kwiatową:
  • w przypadku Klientów- dla zamówień złożonych przez stronę www.przesyłkakwiatowa.pl – z chwilą zaznaczenia przycisku „kupuję i płacę”. Brak zapłaty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach doręczeń skutkować będzie anulowaniem oferty Przesyłki Kwiatowej;
  • w przypadku Klientów – dla zamówień złożonych przez e-mail, fax,telefonicznie – z chwilą otrzymania przez Przesyłkę Kwiatową potwierdzenia przelewu. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 6. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przesyłka Kwiatowa ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczególności za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane są w terminie wskazanym przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 7. Chęć dokonania zmiany w zamówieniu (w przypadku zawartej już umowy zgodnie z ust. 5 powyżej) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: (+48) 698 66 50 70 lub za pośrednictwem e-maila: [email protected]. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: zmian w adresie dostawy, zmian treści bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zamówienia zostaną wprowadzone po potwierdzeniu przez Przesyłkę Kwiatową takiej możliwości i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty związane z wprowadzeniem zmian każdorazowo są ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 8. Przesyłka Kwiatowa realizuje wszystkie zamówienia Klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 9. Przesyłka Kwiatowa realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 10. Wybrane Produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej akcji.
 11. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy Produktów (kwiatów) listownego potwierdzenia doręczenia. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.
 12. W przypadku poniesienia przez Przesyłkę Kwiatową kosztów związanych z realizacją zamówienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty nie wyższej niż koszty rzeczywiście poniesione przez Przesyłkę Kwiatową. W przypadku braku wymaganej dodatkowej opłaty w czasie umożliwiającym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku możliwości kontaktu z Klientem, Przesyłka Kwiatowa nie jest zobowiązana do ponownej próby realizacji zamówienia.


site-header2

Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 2. Szczegółowy wykaz akceptowanych form płatności znajduje się w zakładce dostępne formy płatności.
 3. Szczegółowe zasady doręczania Produktów (kwiatów) określone są w Terminach i warunkach doręczeń.
 4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klienta z uwagi na niedostępność określonych Produktów, Przesyłka Kwiatowa umożliwia Klientowi zastąpienie tych Produktów Produktami o tej samej wartości i jakości, na zasadach określonych Polityką zastępowania Produktu.
 5. Klient zamawiając prezenty zawierające alkohol oświadcza że, zamawia te Produkty dla osoby pełnoletniej.
 6. Przyjęcie dostarczonych Produktów (kwiatów) odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
 7. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podjęcia próby doręczenia) lub adres jest nieprawidłowy, lub odbiorca odmówi odbioru przesyłki, lub z powodu innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesyłka wróci do siedziby firmy, Przesyłka Kwiatowa nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia.


site-header2

Postanowienia ogólne

 1. Przesyłka Kwiatowa gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni od momentu doręczenia do odbiorcy, jeśli będą pielęgnowane we właściwy sposób.
 2. Przesyłka Kwiatowa jest zobowiązana do udzielania Klientom wszelkich wyjaśnień i instrukcji związanych z oferowanymi Produktami.
 3. Dostępność obsługi Przesyłki Kwiatowej jest zależna od godzin otwarcia kwiaciarni.
 4. Przesyłka Kwiatowa przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysokości wartości zamówienia.
 5. Przesyłka Kwiatowa dokona zwrotu należności w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczegółów zwrotu. Przesyłka Kwiatowa ponosi odpowiedzialność za terminowy zwrot należności z tytułu niezrealizowanego zamówienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.
 6. Postanowienia ust. 4-5 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów i w tym zakresie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.


site-header2

Reklamacje

 1. Przesyłka Kwiatowa odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Klienta, w szczególności w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z późn. zm).
 2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego wskazane jest przesłanie do Przesyłki Kwiatowej zdjęcia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie, faksem, mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. (+48) 698 66 50 70
  Email: [email protected]
  Siedziba: Przesyłka Kwiatowa Sp. z o.o. 54-144 Wrocław, ul.Pilczycka 138C
 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Zalecane jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedającego. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może nie być wykonalne.
 6. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 7. Po zgłoszeniu reklamacji Przesyłka Kwiatowa wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 9. Jeżeli postanowienia ust. 2-8 powyżej będą mniej korzystne dla Konsumenta od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza w odniesieniu do terminów rozpatrywania reklamacji, względem Konsumentów będą mieć zastosowanie te przepisy, w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 11. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 12. Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Zamówienie złożone w Przesyłce Kwiatowej może zostać anulowane pod warunkiem, że nie zostało jeszcze zrealizowane i kwiaciarnia nie poniosła w związku z nim żadnych kosztów. Zwrócimy Ci pieniądze taką samą drogą, jaką zostały do nas przekazane,kwota zostanie pomniejszona o koszty poniesione przez Przesyłkę Kwiatową związane z rodzajem opłaty (koszt przelewu, % Transferuj.pl )


site-header2

Postanowienia końcowe

 1. Dla każdego zamówienia,wystawiany jest paragon.
 2. Przesyłka Kwiatowa – właściciel serwisu internetowego www.przesyłkakwiatowa.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Przesyłkę Kwiatową, w tym polegających na umożliwieniu rejestracji i zakładania konta, a także składania zamówienia w serwisie internetowym www.przesyłkakwiatowa.pl odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późn. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 4. Przesyłka Kwiatowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, a zatem nie wywołuje skutków prawnych do zawartych już umów.
 5. Przesyłka Kwiatowa ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Przesyłki Kwiatowej są następujące: przeglądarka Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Przesyłki Kwiatowej, treści o charakterze bezprawnym. Przesyłka Kwiatowa zastrzega sobie prawo do usunięcia takich treści.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01stycznia 2016 roku.